płyty chodnikowe, betonowe płyty chodnikowe, płyty ogrodowe, betonowe płyty ogrodowe, płytki chodnikowe, betonowe płytki chodnikowe, płyty chodnikowe producent, betonowe płyty galeria, płyty ogrodowe galeria, prefabrykaty betonowe
2 4    l a t a    d o ś w i a d c z e ń  

Płytki chodnikowe
w technologii betonu płukanego

Pro­du­ko­wa­ne przez fir­mę Sty­l-Bet płyt­ki chod­ni­ko­we i ogro­do­we to pro­po­zy­cja dla Klien­tów, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na wy­ko­rzy­sta­nie przy aran­ża­cji no­wo­cze­snej tech­no­lo­gii tak, aby oto­cze­nie i ogród by­ły zbli­żo­ne i przy­po­mi­na­ły na­tu­ral­ne śro­do­wi­sko. Ofe­ro­wa­ne wer­sje na­wierzch­ni to płyt­ki chod­ni­ko­we o wy­mia­rach 40x40x5 cm z fak­tu­rą kru­szyw ko­lo­ro­wych i płyt­ki chod­ni­ko­we z tło­czo­nym wzo­rem i bar­wio­ne w ma­sie oraz płyt­ki ogro­do­we „RY­BIA ŁU­SKA”” o śred­ni­cy 40, 60, 80 i 100 cm.

Sa­tys­fak­cję z wy­ko­rzy­sta­nia pły­tek chod­ni­ko­wych i ogro­do­wych, wy­ko­na­nych w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go, gwa­ran­tu­je bo­ga­ta pa­le­ta ko­lo­ry­stycz­na róż­no­rod­nych kru­szyw — żwi­rów i gry­sów z gra­ni­tu, do­lo­mi­tu, mar­mu­ru, ba­zal­tu, kwar­cu, por­fi­ru oraz ich mie­sza­nek, a tak­że trwa­łość tych ko­lo­rów oraz mro­zo­od­por­ność, an­ty­po­śli­zgo­wość i od­por­ność na ście­ra­nie.

Za­sto­so­wa­nie pły­tek chod­ni­ko­wych i ogro­do­wych, ofe­ro­wa­nych przez na­szą fir­mę, ma sze­ro­kie spek­trum. Są to chod­ni­ki pu­blicz­nych cią­gów pie­szych, na­wierzch­nie we­wnątrz po­se­sji w bu­dow­nic­twie jed­no­ro­dzin­nym, chod­ni­ki użyt­ko­we na pla­cach za­baw, skwe­rach, ścież­kach ro­we­ro­wych, ma­łych par­kin­gach, a tak­że na po­chyl­niach trwa­łych, tj. pod­jaz­dach dla nie­peł­no­spraw­nych.


Więcej na  naszej stronie głównej.

Zobacz również  zdjęcia w naszej galerii.

© styl-bet